2018-11-20     Anatola, Edyty, Rafała     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown    
Strona główna -> ABC DOTACJI

  ZAPOWIEDŹ PROGRAMÓW NA LATA 2014-2020


   REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
 

Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na infrastrukturę transportową, politykę energetyczną i przedsiębiorczość. 

Na realizację programu zostanie przeznaczone 2 875,45 mln euro z funduszy europejskich, w tym 2 073,52 mln ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 801,93 mln ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA WIEDZY 

Cel główny osi priorytetowej - Wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową

OŚ PRIORYTETOWA 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

Cel główny osi priorytetowej - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych

OŚ PRIORYTETOWA 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

 Cel główny osi priorytetowej - Główne kierunki interwencji osi priorytetowej dotyczą podnoszenia konkurencyjności sektora MŚP oraz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu, m.in. poprzez wzmocnienie potencjału małopolskiej przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw i inwestycji oraz wzmacnianie rozwiązań, które będą świadomie kreować popyt na tradycyjne produkty i usługi oferowane przez gospodarkę Małopolski.

OŚ PRIORYTETOWA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

Cel główny osi priorytetowej - Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie  uwzględniającego  aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców regionu oraz poprawy jakości ich  życia, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

OŚ PRIORYTETOWA 5. OCHRONA ŚRODOWISKA

 Cel główny osi priorytetowej - Celem głównym osi jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby.

OŚ PRIORYTETOWA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE

Cel główny osi priorytetowej - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego.

OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Cel główny osi priorytetowej - Głównym celem osi priorytetowej jest tworzenie nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa, poprzez  rozwój infrastruktury transportowej sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej regionu, przyczyniającej się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY

 Cel główny osi priorytetowej - Wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE

Cel główny osi priorytetowej - Wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym

OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE

Cel główny osi priorytetowej - Rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa budowania silnej pozycji regionu.

OŚ PRIORYTETOWA 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

Cel główny osi priorytetowej - Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów objętych procesami rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich

OŚ PRIORYTETOWA 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Cel główny osi priorytetowej - Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia

OŚ PRIORYTETOWA 13. POMOC TECHNICZNA (EFS)
  Cel główny osi priorytetowej - Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 


 

KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020

 
Przewiduje się realizację następujących krajowych i ponadregionalnych programów operacyjnych:

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą Przedsiębiorstw. Celem programu będzie znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R, w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej a także podniesieniem jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększeniem stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia.

 
2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego. Celem programu będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, sprzyjającej zachowaniu dziedzictwa kulturowego, spójności społecznej i terytorialnej oraz bardziej konkurencyjnej.


3. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia. Celem programu będzie wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej.

4. Program Polska Cyfrowa
- celem programu będzie stworzenie warunków do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych w taki sposób, żeby stały się one kołem zamachowym gospodarki. Osiągnięciu tego celu będzie służyć m.in. zapewnienie masowego dostępu do szerokopasmowego Internetu, podniesienie kompetencji cyfrowych różnych grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. 


5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotyczący rozwoju obszarów wiejskich. Celem programu będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.


6. Program Rybactwo i Morze - dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich. Celem programu będzie podnoszenie konkurencyjności sektora rybołówstwa i akwakultury, ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów oraz wsparcie w zakresie wdrażania unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania.

7. Program Pomoc Techniczna - będzie instrumentem służącym budowie potencjału instytucji odpowiedzialnych za realizację interwencji finansowanych z funduszy strukturalnych. W ramach programu realizowane będą działania, które zapewnią kompleksowe przygotowanie instytucji do wdrażania projektów oraz spójny system informacji i promocji.

8. Program Operacyjny Polska Wschodnia – będą to dodatkowe środki na wsparcie rozwoju i pozycji konkurencyjnej Polski Wschodniej. Będzie on stanowił kontynuację programu Polska Wschodnia z lat 2007- 2013. Celem programu jest wzmocnienie pozycji rozwojowej i konkurencyjnej Polski Wschodniej. Zostanie nim objęte 5 województw o najniższych w skali kraju wartościach PKB na mieszkańca i jednych z najniższych wartościach tego wskaźnika w skali UE – warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

  

Procedura pozyskania dotacji z UE - krok po kroku

Proces pozyskania dotacji jest długotrwały i niejednokrotnie skomplikowany.

W oparciu o naszą wiedzę i bogate doświadczenie staramy się sprawić, aby cała procedura uzyskania dotacji była jak najmniej uciążliwa dla Naszych Klientów i zakończyła się sukcesem.  

      Należy zwrócić uwagę, że dotacje unijne są bezzwrotnym wsparciem dla Firm. Są to pieniądze publiczne, w związku z czym ich dobre ulokowanie jest podstawą rozwoju nie tylko sektora MŚP, ale co za tym idzie gospodarki całego kraju.

 

     Naszym priorytetem jest satysfakcja Klienta. W profesjonalny i łatwy sposób przeprowadzimy Państwa firmę przez procedury uzyskania dotacji UE.

 

 

Opis procedury

Realizacja - nasze usługi

I ETAP - Konsultacje i analiza możliwości otrzymania dotacji

 
   Dotacje unijne przyznawane są na konkretne działania pozwalające osiągnąć założone  cele.
   Najważniejsze jest określenie przedmiotu inwestycji. W związku z czym konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb inwestycyjnych i możliwości rozwoju firmy. Trzeba określić jej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia funkcjonowania na rynku. Po dokładnej analizie wiadomo będzie jakie działania podjąć i jak unowocześnić firmę.
   Przed przygotowaniem Wniosku o dofinansowanie, należy dokonać wyboru odpowiedniego programu, z którego dane przedsiębiorstwo może pozyskać dotację.
Na tym etapie nasza firma oferuje bezpłatne konsultacje polegające m.in. na:
 • rozpoznaniu potrzeb Klienta w zakresie planów inwestycyjnych,
 • analizie potrzeb inwestycyjnych (analizie pomysłu) pod kątem możliwości otrzymania dofinansowania z UE oraz dokonaniu symulacji  szans uzyskania dotacji,
 • przekazaniu Klientowi pełnej informacji na temat dostępnych programów pomocowych, możliwości pozyskania wsparcia na realizację zaplanowanych działań, procedur oraz niezbędnych dokumentów aplikacyjnych
 • doborze odpowiedniego rodzaju projektu (doradczy, inwestycyjny) i programu pomocowego odpowiadającego potrzebom Klienta z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów wniosków
 • doradztwie w zaplanowaniu całości inwestycji  - Projektu.

II ETAP - Przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej

Na tym etapie konieczne jest zapoznanie się z wymogami programu, rozporządzeniami, regulaminami  naboru oraz instrukcjami, tak aby w możliwie jak najlepszy sposób przygotować dokumentację aplikacyjną oraz zgromadzić szereg niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie (m.in. dokumenty rejestrowe, finansowe, pozwolenia, uzgodnienia, oferty na zakup sprzętu, kosztorysy i projekty budowlane itp).
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to jedna z najważniejszych części procesu ubiegania się o dotację, w wyniku której  powstaje wniosek wraz z dokumentacją typu analiza finansowa, studium wykonalności, Biznes Plan.
Bardzo ważne jest śledzenie terminów naborów, gdyż na złożenie wniosku o dofinansowanie ogłaszane są  konkretne terminy.

 

Na tym etapie nasza firma oferuje:
 • skonstruowanie budżetu, zaplanowanie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz wysokości dotacji,
 • przygotowanie wniosku i sporządzenie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, w zależności od wymagań programowych: analizy finansowej, studium wykonalności, Biznes Planu czy Ekonomicznego Planu Operacji  inwestycji dotyczącej pozyskania dotacji z wybranego programu unijnego (przy wsparciu merytorycznym Klienta),
 • bieżący nadzór nad prawidłowym przygotowywaniem i zgromadzeniem niezbędnych załączników (np. pozwolenia na budowę, kosztorysy inwestorskie, dokumenty potwierdzające własność nieruchomości  itp.)
 • przekazanie Klientowi dodatkowych informacji o ewentualnych możliwościach zwiększenia wartości merytorycznej Projektu (punktowej projektu) zwieszającej szanse pozyskania dotacji.

III ETAP – Ocena wniosku o dofinansowanie

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i złożenie jej w terminie nie gwarantuje jeszcze przyznania dotacji.
Wniosek o dofinansowanie zostanie dokładnie sprawdzony i dopiero po jego pozytywnej ocenie przyznawane są środki unijne. W pierwszej kolejności Wniosek o dofinansowanie przejdzie przez etap oceny formalnej. Zostanie on zweryfikowany pod kątem obowiązkowych kryteriów formalnych.
Jeżeli je spełni, czeka go jeszcze ocena merytoryczna (techniczno-ekonomiczna). Na tym etapie sprawdzana będzie treść merytoryczna Projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele wskazane przez program, z którego mają być pozyskane środki UE.
Pozytywnie oceniony wniosek pod względem formalnym i merytorycznym jest podstawą do podpisania Umowy o dofinansowanie.
Proces oceny wniosku uzależniony jest od rodzaju programu UE i trwa od 3 do 6 miesięcy.

Na tym etapie pozyskiwania dotacji nasza praca polega na:

 • monitorowaniu procesu rozpatrywania wniosku,
 • dokonywaniu niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień na każdym etapie oceny wniosku (w razie potrzeby),
 • prowadzeniu konsultacji z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku w imieniu Klienta (Wnioskodawcy).

 

IV ETAP - Podpisanie Umowy o dofinansowanie

Kluczowym momentem dla Projektu jest podpisanie Umowy o dofinansowanie z instytucją, która będzie przekazywać dotację. Podpisanie umowy oznacza, że środki finansowe zostały zarezerwowane i po prawidłowym zrealizowaniu inwestycji zgodnie z umową zostaną wypłacone.

Umowa o dofinansowanie opisuje dokładnie zobowiązania i uprawnienia oraz dokładny harmonogram realizacji projektu i budżet, który należy zrealizować. Zawiera ona również m. in. szczegóły rozliczania czy promocji projektu.

W chwili podpisania umowy Wnioskodawca staje się Beneficjentem. 

Na tym etapie pomagamy zinterpretować zapisy umowy o dofinansowanie oraz w razie konieczności kompletujemy dodatkowe załączniki, które są niezbędne do podpisania umowy.

 

V ETAP - Realizacja inwestycji

 Wnioskodawca może rozpocząć  realizację inwestycji już po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, wtedy natomiast nie ma jeszcze pewności czy złożony projekt otrzyma dotację. Przedsiębiorca na własne ryzyko realizuje wtedy inwestycję nie zważając na decyzję o otrzymaniu wsparcia UE. Natomiast jeżeli Przedsiębiorca (Wnioskodawca)  uzależnia realizację inwestycji od otrzymania dotacji, powinien poczekać do podpisania umowy o dofinansowanie.

Na wykonanie Projektu (inwestycji) każdy Beneficjent ma 2-3 lata od podpisania umowy o dotację (w zależności od programu, z którego korzysta).

 Realizacja inwestycji musi być zgodna z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie. Odstępstwa od umowy i zmiany wymagają akceptacji  instytucji przyznającej dotację.

Na tym etapie pomagamy i doradzamy jak zrealizować inwestycję, aby  bezbłędnie rozliczyć Projekt i otrzymać na konto przyznaną kwotę dofinansowania. Nasza praca polega m.in. na:

 •  monitoringu i nadzorze nad realizacją projektu w celu maksymalizacji uzyskania przyznanego dofinansowania,
 • weryfikacji  kwalifikowalności ponoszonych kosztów,
 • współpraca z wykonawcami inwestycji w zakresie poprawności wykonywania prac, poprawnego sporządzania faktur i dokumentacji potwierdzającej odbiór w odniesieniu do zapisów umowy o dotację,
 • przygotowaniu do odbioru Projektu i przeprowadzeniu kontroli,
 • dokonywaniu konsultacji z Instytucjami przyznającymi dotację dotyczącymi realizacji Projektu, wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu (np. sporządzanie aneksu do umów)

VI ETAP - Rozliczenie przyznanej dotacji (sporządzenie wniosku o płatność)

 Dotacja zazwyczaj jest wypłacana w formie refundacji, po złożeniu wniosku o płatność wraz z dokumentami poświadczającymi poniesienie kosztów oraz wszystkimi zgodami i pozwoleniami na prowadzenie działalności w zakresie objętym inwestycją UE.

Wniosek o płatność to dokument, który należy sporządzić na odpowiednim formularzu. W zależności od rodzaju Projektu  składa się wnioski o płatność: pośrednie oraz końcowe. Wniosek ten jest weryfikowany i po akceptacji staje się podstawą do rozliczenia projektu i wypłacenia dotacji.

Proces ten trwa od 1 do 3 miesięcy.

Na tym etapie nasze biuro zajmuje się m.in.:

 • pomocą w odpowiednim opisaniu faktur i innych dokumentów księgowych związanych z inwestycją UE,
 • pomocą w przeprowadzeniu procedur promocji projektu (zgodnie z wytycznymi danego programu),
 • pomocą w skompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów do rozliczenia Projektu,
 • przygotowaniem wniosku o płatność pośrednią i końcową,
 • monitorowaniem procesu rozpatrywania wniosku o płatność (dokonywanie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień).

VII ETAP - Kontrola

 Kontrola zrealizowanego  Projektu to ostatni etap na drodze do otrzymania dotacji na konto.

 Podpisując Umowę o dofinansowanie każdy Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowej realizacji Projektu.

Kontrola na miejscu (wizja lokalna) przeprowadzana jest  po  pozytywnej ocenie  wniosku o płatność końcową. Jest ona niezbędna do ostatecznej weryfikacji inwestycji przed wypłaceniem dotacji. Dopiero po wydaniu pozytywnej informacji pokontrolnej następuje wypłata dofinansowania UE.

Na tym etapie pomagamy w:

 • zgromadzeniu i przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych podczas wizytacji instytucji poznającej dotację,
 • dokonywaniu ewentualnych wyjaśnień i odwołań,
Ponadto istnieje możliwość naszego udziału podczas kontroli.

 

VIII ETAP – Otrzymanie dotacji UE

 Po przeprowadzeniu kontroli na miejscu zrealizowanej inwestycji następuje najważniejszy i najbardziej oczekiwany moment dla Beneficjenta tj. WYPŁATA DOTACJI NA KONTO.

 

 Zadowolenie naszych Klientów z otrzymanej dotacji to najlepszy miernik efektywności naszych usług i motywacja do dalszego działania.

IX ETAP – Sprawozdawczość i trwałość Projektu

 
Po otrzymaniu dotacji na konto nie można zapomnieć o zapisach umowy zobowiązujących Beneficjenta do zachowania trwałości Projektu (3 lub 5-letni okres w zależności od rodzaju Programu). Oznacza to, że zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie cele i wskaźniki muszą być utrzymywane przez ten okres, m.in. należy świadczyć nowe, uruchomione dzięki inwestycji usługi, utrzymać stanowiska pracy utworzone w ramach inwestycji UE oraz nie można sprzedać zakupionych w ramach Projektu środków trwałych, czy zaprzestać prowadzonej działalności itp.

Konieczne jest również złożenie sprawozdania z realizacji Projektu a także umożliwienie przeprowadzenia kontroli przez Instytucję wypłacającą dotację w całym okresie trwałości Projektu

 

Na tym ostatnim etapie nasza firma prowadzi monitoring i pomaga w przygotowaniu sprawozdań, ankiet, raportów itp. związanych z trwałością Projektu.

 

 

 
 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska