2018-09-23     Bogusława, Liwiusza, Tekli     "Geniusz to nadprzyrodzona cnota pokory w dziedzinie myśli" - Simone Weil    
Strona główna -> AKTUALNOŚCI


Ogłoszono nabór składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

13-03-2017r.

Termin naboru: od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 9 maja 2017r.

 

Kwoty i stawki dofinansowania:
50% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie nie więcej niż:
− 3 mln zł dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,
− w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie więcej niż 15 mln zł i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,

Beneficjent:
− podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,

W ramach działania wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa:

- mleka,
- mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali),
- owoców i warzyw,
- zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu),
- ziemniaków,
- jaj,
- miodu,
- lnu i konopi,
- roślin oleistych, wysokobiałkowych,
- przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne,
- usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Pomocą finansową objęte są operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wyrobów z mięsa, zboża, rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.
 

Kryteria wyboru premiować będą:

 • grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich zrzeszenia (5 pkt),
 • prowadzenie działalności w formie spółdzielni (5 pkt),
 • innowacyjność operacji (5 pkt)
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu(5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
 • nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych (5 pkt),
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt). 

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

 I.zakupu (wraz z instalacją)

1)  maszyn lub urządzeń do:

·      magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

·      przetwarzania produktów rolnych,

·      magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

·      przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2)  aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

3)  oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

4)  wdrożenia systemów zarządzania jakością;

II.budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

1)     budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

2)     budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,

3)     pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

III.przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

·      kosztorysów,

·      projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,

·      przygotowania biznesplanu,

·     sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 

 


 

Ogłoszono nabór wniosków na przyznanie premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

09-02-2017r.

Termin naboru wniosków: 13 marca – 11 kwietnia 2017

Wnioski mogą składać:

- rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

- Wnioskodawca nie może być wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,

- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy  przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do:

gminy wiejskiej lub

gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Wysokość premii – 100 000 zł

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% w terminie do 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu premii. Pozostałe 20% premii po realizacji biznesplanu.

Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 - 2020.

 


Ogłoszono nabór wniosków dla firm świadczących usługi dla rolnictwa w ramach PROW 2014-2020

03-10-2016r.

 

Termin naboru wniosków: 31 października – 29 listopad 2016

Dotacja wynosi do 500.000 zł i maksymalnie do 50% planowanej inwestycji.

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług rolniczych od min. 2 lat w ramach kodów PKD:

·  01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

·  01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

·  01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

 i posiadają przychód z tych usług min. 10 tys. zł. rocznie

Dotację można otrzymać m.in. na zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

- przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,

- ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,

 

 

- zakup sprzętu komputerowego i aparatury pomiarowej.

 


Ogłoszono nabór wniosków na „małe przetwórstwo” dla rolników z PROW 2014-2020.

30-08-2016r.

Termin naboru wniosków: 29 września - 28 października 2016 r.

Wnioski mogą składać:

rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Wsparciem objęte zostały następujące sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków a także jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych.

Wysokość dotacji: nie mniej niż 10.000,00 zł nie więcej niż 300.000,00 zł,

Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można m.in.:

 • budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
 • zakup (wraz z instalacją) nowych maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej;
 • zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Ze wsparcia wyłączony został zakup środków transportu, używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.


O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów, które premiują m.in. młodych rolników, innowacyjność operacji, inwestycje w ochronę środowiska, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. 

 


 

PROGRAM LEADER – dotacje z Lokalnych Grup Działania (LGD)

Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW 2014-2020

05-07-2016r. 

 Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"

Obszar działania LGD - gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark oraz gmina miejska: Miasto Limanowa. 

Planowane do ogłoszenia nabory wniosków:

Wrzesień-październik 2016r.

1. Rozwój podmiotów gospodarczych- ważnych dla rozwoju regionu - więcej 

2. Rozwój działalności turystycznych i około-turystycznych Beskidu Wyspowego - więcej 

3. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z branży innej niż turystyczna i około-turystyczna - więcej 

4. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia - więcej 

5. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i około-turystycznej - więcej 

6. Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej atrakcyjność turystyczną obszaru LGD

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalna Grupa Działania "Piękna Ziemia Gorczańska"

Obszar działania LGD - gminy wiejskie: Mszana Dolna, Niedźwiedź oraz gmina miejska: Miasto Mszana Dolna.

Planowane do ogłoszenia nabory wniosków:

Wrzesień -październik 2016r.

1. Rozwój działalności gospodarczej - więcej 

2. Zakładanie działalności gospodarczej - więcej 

3. Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby do 30 roku życia - więcej 

I połowa 2017r.

1. Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD

2. Edukacja w zakresie innowacji i integracji branży turystycznej obszaru LGD

3. Rozwój działalności gospodarczej - więcej 

4. Zakładanie działalności gospodarczej - więcej 

5. Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby do 30 roku życia - więcej 

II połowa 2017r.

1. Powstawanie nowej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej

2. Marketing marki obszaru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalna Grupa Działania "Korona Sądecka" 

Obszar działania LGD - gminy wiejskie: Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka oraz gmina miejska – Miasto Grybów.

Planowane do ogłoszenia nabory wniosków:

Wrzesień-październik 2016r.

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - więcej 

2. Rozwijanie działalności gospodarczej - więcej 

3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

4. Podniesienie poziomu lub nabycie kompetencji przydatnych na lokalnym rynku pracy

5 Budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjne

6. Oferta kulturalna

7. Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów

8. Akademia Ekonomii Społecznej

I połowa 2017r.

1. Zagospodarowanie przestrzeni ważnych społecznie

2. Promocja przedsiębiorczości

3. Produkty turystyczne

4. Inicjatywy pro środowiskowe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Podhalańska LGD"

Obszar działania LGD - gminy wiejskie: Poronin, Biały Dunajec, Kościelisko, Szaflary i Czarny Dunajec. 

Planowane do ogłoszenia nabory wniosków:

Wrzesień-październik 2016r.

1. Premia na start – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup de faworyzowanych - więcej 

2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup de faworyzowanych - więcej 

I połowa 2017r.

1. Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – rozwój przetwórstwa produktów lokalnych (Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego)

2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej

3. Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalna Grupa Działania "Spisz-Podhale" 

Obszar działania LGD - gminy wiejskie: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne, Nowy Targ.

Planowane do ogłoszenia nabory wniosków:

Wrzesień-październik 2016r.

1. Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej

2. Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby - więcej 

3. Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub i/lub wykorzystujących lokalne zasoby - więcej 

4. Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców

I połowa 2017r.

1. Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby - więcej 

2. Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego"

Obszar działania LGD – gminy: Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro oraz Muszyna. 

Planowane do ogłoszenia nabory wniosków:

Wrzesień-październik 2016r.

1. Infrastruktura turystyczna, sportowa, rekreacyjna

2. Rozwijanie działalności gospodarczej - więcej 

3. Infrastruktura kulturalna

4. Wyposażenie i wpłacie instytucji kultury

5. Szkolenia dla mieszkańców

I połowa 2017r.

1. Infrastruktura turystyczna, sportowa, rekreacyjna

2. Zakładanie działalności gospodarczej - więcej 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" 

Obszar działania LGD – gminy: Gdów, Biskupice, Trzciana, Nowy Wiśnicz i Żegocina.

Planowane do ogłoszenia nabory wniosków:

Wrzesień-październik 2016r.

1. Rozwój działalności gospodarczej - więcej 

2. Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki - więcej 

3. Rozwój działalności gospodarczej - więcej 

4. Podejmowanie działalności gospodarczej - więcej 

5. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki - więcej 

6. Podejmowanie działalności gospodarczej - więcej 

7. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej

8. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej

9. Podniesienie wiedzy dla osób zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej (nie tylko w branży produkcji żywności i napojów)

10. Utworzenie sieci współpracy podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w zakresie inteligentnego i energooszczędnego budownictwa - „klaster budowlany”

11. Utworzenie sieci współpracy oraz podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji żywności – „klaster spożywczy”

I połowa 2017r.

1. Rozwój działalności gospodarczej - więcej 

2. Rozwój działalności gospodarczej - więcej 

3. Podejmowanie działalności gospodarczej - więcej 

4. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki , w tym agroturystyki - więcej 

5.Podejmowanie działalności gospodarczej - więcej 

6.Promocja markowej żywności 

7.Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych

8.Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" 

Obszar działania LGD – gminy: Czchów, Gnojnik i Iwkowa (powiat brzeski), Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem (powiat nowosądecki), Lipnica Murowana (powiat bocheński).

Planowane do ogłoszenia  nabory wniosków:

Wrzesień-październik 2016r.

1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa - więcej 

2. Rozwój przedsiębiorstw w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa - więcej 


Nowy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok

30.06.2016r. 

Zaktualizowano harmonogram naborów wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - link. 

 


Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPOWM – Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE

06.06.2016r. 

Termin naboru: od 6 czerwca do 31 października 2016r. lub do wyczerpania puli środków

Beneficjenci: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność na terenie małopolski (siedziba lub oddział)

Dotacje można uzyskać na projekty mające na celu wdrożenie:

a) innowacji technologicznej: produktowej lub procesoweij, bądź

b) innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej i/lub marketingowej), wyłącznie w powiązaniu z innowacją technologiczną: produktową lub procesową,

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

Mały bon na innowacje: dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN

Duży bon na innowacje: dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN

Maksymalny poziom wsparcia - 90%

Wsparciu podlegać będą projekty polegające na zakupie:

I. USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH obejmujących:

1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące:

a) badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług;

b) opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;

2: usługi w zakresie wzornictwa, dotyczące wykonania projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.

II. USŁUG PROINNOWACYJNYCH – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmujących:

1: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

2: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;

3: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

4: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym, które dotyczą: wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji.

Projekt musi wykazywać zgodność z obszarami regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 


Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPOWM - Poddziałania 3.4.4  Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

29-02-2016r.

Ogłoszono nabór wniosków: od 30.03.2016 do 29.04.2016

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

1.energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,

2.ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

3.energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,

4.biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw 45%.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych - 25 000 000 zł. 


 

Ogłoszono nabór Kart Projektów do Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

29-02-2016r.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin naboru: od 17 lutego 2016 r. do 17 marca 2016 r. do godziny 15.00.

Beneficjent:

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

b) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

c) przedsiębiorstwa

d) partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 67,5 %.

W przypadku przedsiębiorstw zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

- mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%

- średnie przedsiębiorstwa – 45%

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 8 000 000 PLN.

W ramach poddziałania planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, realizowane w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach. Dodatkowo, jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne.

W ramach poddziałania możliwa będzie realizacja przedsięwzięć w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych nie wskazanych w ramach poddziałania 6.3.3

W ramach poddziałania nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym.

W ramach działania nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi 104 597 500,00 PLN, w tym:

a)  Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny: 13 388 480,00 PLN

b)  Subregion tarnowski: 22 488 462,50 PLN

c)  Subregion sądecki: 26 776 960,00 PLN

d)  Subregion podhalański: 16 526 405,00 PLN

e)  Subregion Małopolska Zachodnia: 25 417 192,50 PLN

60% środków w ramach alokacji przeznaczonej dla danego subregionu dedykowane jest projektom realizowanym przez przedsiębiorców.


 

 Ogłoszono nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

29-02-2016r. 

Termin naboru: Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.

Dotacje będzie można otrzymać na inwestycje związane z:

- rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;

- rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

- rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

- racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro.

W przypadku rolników, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

 

 


 

Ogłoszono Harmonogram naborów Wniosków na lata 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
22-01-2016r
 
 
„Premie dla młodych rolników" – Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” - planowany termin naboru wniosków: marzec 2016r.
 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” - planowany termin naboru wniosków: marzec 2016r.
Obszary wsparcia:
-racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
-produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)
 
„Scalanie gruntów” – planowany termin naboru wniosków: marzec 2016 r.
 
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2016r.
 
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” - planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2016r.
 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność planowany termin naboru wniosków:
 
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" – planowany termin naboru wniosków:
 
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" – nabór dla rolników będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników - planowany termin naboru wniosków: lipiec 2016r.
 
„Gospodarka wodno-ściekowa" - planowany termin naboru wniosków: sierpień 2016 r.
 
„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” - planowany termin naboru wniosków: sierpień 2016r. (termin naboru uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof).
 
„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” - planowany termin naboru wniosków: październik 2016r.
 
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych"- dla istniejących firm - planowany termin naboru wniosków: listopad 2016r.
 
„Transfer wiedzy i działalność informacyjna” - planowany termin naboru wniosków: listopad 2016r.
 
„Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” - planowany termin naboru wniosków: listopad 2016r.
 
Wsparcie dla szkolenia doradców” - planowany termin naboru wniosków: listopad 2016r.
 
„Współpraca” - planowany termin naboru wniosków: listopad 2016r.
 
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” - planowany termin naboru wniosków: grudzień 2016 r.
 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” - planowany termin naboru wniosków: I kwartał 2017r. (termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej)
 
„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" - planowany termin naboru wniosków: I kwartał 2017r. (termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej)
 
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – planowany termin naboru wniosków: I kwartał 2017r.
 
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” - planowany termin naboru wniosków: marzec 2017r.
 
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” - planowany termin naboru wniosków: kwiecień 2017r.
 
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej" - planowany termin naboru wniosków: kwiecień 2017r.
 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw (nabory ogłoszone przez część SW) 
 

Zakończono nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

18-01-2016r. 
 
30 grudnia 2015 roku był ostatnim dniem na złożenie w ARiMR wniosków o przyznanie pomocy finansowej. W ramach naboru złożono 835 wniosków, w których przetwórcy ubiegają się o przyznanie im wsparcia w wysokości 1,58 mld zł.
W całym budżecie PROW 2014 - 2020 przewidziano na pomoc z poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" 693  mln euro.
Złożone wnioski zostaną teraz poddane ocenie punktowej. Minimalna liczba punktów, które trzeba uzyskać żeby w ogóle kwalifikować się do otrzymania pomocy, w przypadku zakładów przetwórczych wynosi 6,5 pkt.

 


Ogłoszono nabór składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

21-10-2015r. 

Termin naboru: od dnia 01 grudnia 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r.

 

Kwoty i stawki dofinansowania: 
50% kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie więcej niż:
− 3 mln zł dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,
− w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie więcej niż 15 mln zł i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,
 
Beneficjent:   
− podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,

W ramach działania wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa:
- mleka, 
- mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali), 
- owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych),
- zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), 
- ziemniaków,
- jaj,
- miodu,
- lnu i konopi,
- roślin oleistych, wysokobiałkowych,
- przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne,
- usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Pomocą finansową objęte są operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wyrobów z mięsa, zboża, rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

 


Ogłoszono termin naboru wniosków na "Modernizacje gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

17-09-2015r.


Termin naboru Wniosków: od 19 października do 17 listopada 2015 r.

Wsparcie dotacyjne będzie można otrzymać na inwestycje związane z:
rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;
rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

Dotacje będą przyznawane w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz kosztów ogólnych.

Na realizację wyżej wymienionych inwestycji w całym PROW 2014 - 2020 przewidziano łącznie 1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów.
Czytaj więcej


Ogłoszono nabór Wniosków na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

10-08-2015r.

Termin naboru wniosków: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
Czytaj więcej


Została opublikowana lista krajowa operacji wybranych do dofinansowania w zakresie "mikroinstalacji prosumenckich" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 – 2013.

07-08-2015r.


Do dofinansowania wybrano 121 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 20 mln euro, w tym 25 projektów z Małopolski otrzyma łączne wsparcie w wysokości ok. 19,5 mln zł.
W pierwszej kolejności (pozycje od 1 do 48) na Liście zostały umieszczone po trzy operacje z każdego województwa, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w danym województwie. Na kolejnych pozycjach Listy (pozycje od 49 do 121) zostały umieszczone operacje ze wszystkich województw w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 466).

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 


Zakończono ocenę wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne

05-08-2015r.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy złożono 55 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 38 995 741,40 zł.

Po dokonaniu oceny złożonych wniosków, do przyznania pomocy zostało zakwalifikowanych 51 projektów na łączną kwotę pomocy 35 527 441 zł.

Negatywną ocenę otrzymały 3 projekty (Gmina Iwanowice, Gmina Tymbark i Gmina Szaflary), a jeden Wnioskodawca (Gmina Szczucin) wycofał się z konkursu.

Samorząd Województwa Małopolskiego, po zatwierdzeniu listy operacji zawrze umowy z trzema Wnioskodawcami, których operacje zostały umieszczone na trzech najwyższych pozycjach listy:
1.Gmina Kamienica,
2.Gmina Radgoszcz,
3.Gmina Czarny Dunajec.

Pomoc na pozostałe pozytywnie ocenione operacje zostanie przyznana według kolejności ustalonej na liście krajowej sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie list operacji przekazanych przez wszystkie samorządy województw.

Ogółem w kraju złożono 365 wniosków na łączną kwotę pomocy 239 728 004,20 zł (suma wnioskowanej kwoty ze środków EFRROW).

 


Ogłoszono nabór Wniosków na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R " Poddziałania 3.2.1 „Badanie na rynek".

03-08-2015r.

Termin naboru wniosków: 31 sierpnia 2015r. – 30 września 2015r.

W ramach poddziałania dofinansowane będą inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.
Czytaj więcej

   


Ogłoszono nabór Wniosków z programu PROW 2014-2020 działanie - "Premie dla młodych rolników"

22-07-2015r.

Termin naboru: 20.08.2015 - 16.09.2015r.

Wysokość premii - 100.000 zł - czytaj więcej
 


Zakończył się nabór Wniosków w ramach ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. Złożono 102 wnioski. Większość (70) Wnioskodawców zamierza realizować swoje inwestycje w powiecie nowosądeckim, a pozostałą część w gorlickim.Ocena formalna powinna zakończyć się na początku sierpnia 2015 r.

29-06-2015r.
 


Ogłoszono nabór wniosków w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

20-05-2015r.

Termin naboru: od 28.05.2015 r. do 26.06.2015 r.

   


Ogłoszono nabór składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne.

15-04-2015r.

Termin naboru: 8 maja 2015 roku do 1 czerwca 2015 roku

 


PROW 2014 – 2020 -  nowe możliwości

 

Dotacje na modernizację gospodarstw rolnych - więcej 

 

 

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - więcej

 

 

Dotacje dla zakładów przetwórstwa rolno spożywczego - więcej

 


Ogłoszono nabór wniosków dla średnich przedsiębiorstw w ramach MRPO 2007-2013 Działanie 2.1 Schemat A

 23-02-2015r.

Termin naboru:

od 16 marca 2015 r. do 15 kwietnia 2015 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są średnie przedsiębiorstwa. 

 Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 580 020,87 PLN.

  


 

Nabór Wniosków z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

Termin: od 15 maja do 21 czerwca 2014 r.

Bezzwrotna premia finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez młodych rolników ma ich zachęcać do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej. Tym samym ma przyczyniać się do przyspieszenia pożądanych zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i do zwiększenia konkurencyjności całego sektora rolnego.

Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 100 tysięcy złotych, będzie udzielana dwóm grupom osób:

grupa I (kandydaci na młodych rolników) - to osoby, które dopiero planują przejęcie gospodarstwa i rozpoczęcie (po raz pierwszy) prowadzenia działalności rolniczej,

grupa II (posiadacze gospodarstw) - to osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiadają już gospodarstwa, ale rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Więcej informacji na stronie ARIMR

 


Nabór wniosków w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Termin naboru: od 22.04.2014 r. do 30.05.2014 r.

Celem naboru jest wzrost konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości. Realizacja tego celu przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego Projektu, jakim jest wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu. Dotacje zostaną przyznane na przedsięwzięcia, które będą spójne ze wskazanymi celami Projektu.

Minimalna kwota dotacji : 20.000 PLN

Maksymalna kwota dotacji: 100.000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 60% wydatków kwalifikowanych

 


 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska