2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> DOTACJE DLA ROLNIKÓW

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Planowany termin naboru wniosków: kwiecień 2017r. 
Wsparcie:
Premia w wysokości 100 tys. zł wypłacana w ratach:
− I rata – 80% kwoty pomocy,
− II rata – 20% kwoty pomocy.

Pierwsza rata będzie wypłacana po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.

Beneficjent:
Osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.  
Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy winna stać się właścicielem lub objąć w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro.
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie równa co najmniej średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 ha.

Brak możliwości wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej rachunkowości co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

W wyniku realizacji biznesplanu w gospodarstwie beneficjenta nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10%.


DOTACJE NA MODERNIZACJĘ GOSPODARSTW ROLNYCH  

 Planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2017r. 

Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników będzie mogła ubiegać się o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych.

Zgodnie z priorytetami nowej WPR pomoc na modernizację gospodarstw rolnych będzie nieco inaczej ukierunkowana. Przede wszystkim pieniądze mają poprawiać konkurencyjność, rentowność, stawiać na ekologię i innowacyjność.

Podstawowe kryteria dostępu „Modernizacja gospodarstw rolnych”:
1. Wnioskodawcą może być osoba pełnoletnia kierująca gospodarstwem rolnym.  

2. Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych.

3. Wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy w gospodarstwie.

4. Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa wynosi co najmniej 10 tys. euro i nie więcej niż 200 tys. euro , a w wyniku realizacji modernizacji  gospodarstwa wzrośnie minimum o 10% w stosunku do wartości wyjściowej.  W przypadku rolników wspólnie wnioskujących wartość ekonomiczna wynosi minimum 15 tys. euro.

5. Wnioskodawca w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR, lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. Pomoc ma być przyznawana na cztery główne typy operacji:
•rozwój produkcji prosiąt,
•rozwój produkcji mleka krowiego,
•rozwój produkcji bydła mięsnego,

•związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

7. W wyniku realizacji inwestycji w gospodarstwie nastąpi wzrost liczby:
loch do co najmniej 50 szt. (dotyczy gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej)
krów mlecznych do co najmniej 25 szt. (dotyczy gospodarstw zajmujących się produkcja mleka)

 
Kwota pomocy uzależniona będzie od rodzaju inwestycji. Maksymalne wsparcie wyniesie:

- do 900 tys. zł dla rozwoju produkcji prosiąt,

- do 500 tys. zł na inwestycje związane z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą.

- do 200 tys. zł. dla pozostałych celów, 

W przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych, wielkość pomocy nie będzie mogła przekraczać 60% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w pozostałych przypadkach 50% kosztów kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowane obejmować będą: koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli, koszty zakupu lub  leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn i wyposażenia, koszty zakupu lub budowy elementów infrastruktury technicznej, koszty przygotowania  dokumentacji  operacji, koszty zakładania  sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Pomoc dotacyjna nie będzie obejmowała m.in. następujących kosztów:
a) nabycia nieruchomości
b) nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2013
c) podatku od towarów i usług VAT
d) nabycia rzeczy używanych
e) nabycia zwierząt
f) kosztów związanych z realizacją inwestycji odtworzeniowych
g) zaopatrzenia gospodarstw w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody oraz nawodnień ciśnieniowych
 


PREMIA NA RESTRUKTURYZACJĘ MAŁYCH GOSPODARSTW

 Planowany termin naboru wniosków: marzec, czerwiec 2017r. 

W nowej perspektywie zaplanowano, że małe gospodarstwa będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 60 tys. zł w formie premii wypłacanej w dwóch transzach:
1) I transza - w wysokości 80% całkowitej wartości premii po podpisaniu umowy o dotacje
2) II transza - w wysokosci 20% całkowitej wartości premii po realizacji biznes planu (max. do trzech lat od wypłaty pierwszej transzy premii)

Pomoc przyznawana będzie na inwestycje:
1) obejmujące restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
2) polegającą na:
a) przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe lub
b) udziale w szkoleniach lub
c) korzystaniu z usług doradczych, lub
d) udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, w szczególności w celu dostarczenia na rynek większych ilości produktów i przygotowania ich do sprzedaży,
3) w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa:
a) do co najmniej 10 tys. euro
b) co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej  

Kwotę tą można będzie przeznaczyć na:
- budowę lub modernizację budynków lub budowli;
- zakup, w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania;
- zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych, owocujących efektywnie co najmniej przez 5 lat;
- zakup  lub  budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających  bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowanie do sprzedaży, sprzedaż bezpośrednią, przetwórstwo produktów rolnych pochodzących  głównie  z gospodarstwa;
- zakup gruntów rolnych;
- zakup zwierząt hodowlanych (gospodarskich) w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie  zwierząt gospodarskich, stanowiących stado podstawowe -związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji.

Podstawowe kryteria dostępu „Premii na restrukturyzacje małych gospodarstw”:

1. Wnioskodawcą może być osoba pełnoletnia.

2. Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych.

3. Wnioskodawca przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc  złożenia wniosku o przyznanie pomocy był ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS jako rolnik.

4. Wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy w gospodarstwie.

5. Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa wynosi mniej niż 10 tys. euro, a w wyniku realizacji restrukturyzacji gospodarstwa wyniesie ponad 10 tys. euro i wzrośnie minimum o 20% w stosunku do wartości wyjściowej.

6. Wnioskodawca w czasie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności gospodarczej.

7. Wnioskodawca w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR.

8. Wnioskodawcy nie przyznano pomocy z takich działań PROW 2007-2013 jak:
•Ułatwianie startu młodym rolnikom;
•Modernizacja gospodarstw rolnych;
•Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

9. Wnioskodawcy nie przyznano pomocy z takich działań PROW 2014-2020 jak:
•Modernizacja gospodarstw rolnych;
•Premia dla młodych rolników;
•Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.


DOTACJE DLA ROLNIKÓW NA PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE

Planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2017r.   

Pomoc na inwestycje w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych dla rolników, domowników lub współmałżonków rolnika podlegających ubezpieczeniu w KRUS rozpoczynających działalność gospodarczą.  

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia do 300 000 zł i nie mniej niż 10 000zł.

  Wsparcie będzie można przeznaczyć na budowę, modernizację, przebudowę budynków produkcyjnych i magazynowych, zakup maszyn, wdrożenie procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje, koszty przygotowania dokumentacji projektu.

Dotacja nie obejmuje następujących kosztów:
1) nabycia nieruchomości;
2) podatku od towarów i usług (VAT);
3) nabycia używanych rzeczy;
4) leasingu zwrotnego, w tym dodatkowych kosztów związanych z umową  leasingu,  takich  jak np. marża finansującego i ubezpieczenie. PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Planowany termin naboru wniosków: 13 marzec- 11 kwiecień 2017r.  

W ramach nowego PROW zaplanowano wsparcie dla osób, które zrezygnują z działalności rolniczej i rozpoczną pozarolniczą działalność gospodarczą.

Osoby takie będą mieć prawo ubiegać się o premię w wysokości do 100.000 zł.

Pomoc finansową będzie przeznaczona na rozwój nowej działalności, w szczególności: na budowę lub modernizację obiektów budowlanych, zakup, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania, szkolenia. Zakup środków trwałych musi stanowić 70% kwoty pomocy. 

Premia może być przyznana jeżeli:
-- wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik przez minimum 24 miesiące przed złożeniem Wniosku o premię,
-- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
-- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy  przyznano  płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
-- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska