2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 Dotacje dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego

 WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ 

 

 

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków:  10 kwiecień - 9 maj 2017r.

Kwoty i stawki dofinansowania: 
50% kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie więcej niż:
− 3 mln zł dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,
− w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie więcej niż 15 mln zł i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,
 
Beneficjent:   
− podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,

W ramach działania wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa:
- mleka, 
- mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali), 
- owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych),
- zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), 
- ziemniaków,
- jaj,
- miodu,
- lnu i konopi,
- roślin oleistych, wysokobiałkowych,
- przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne,
- usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Pomocą finansową objęte są operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wyrobów z mięsa, zboża, rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

Kryteria wyboru premiować będą:

  • grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich zrzeszenia (5 pkt),
  • prowadzenie działalności w formie spółdzielni (5 pkt),
  • innowacyjność operacji (5 pkt)
  • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu(5 pkt),
  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
  • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
  • nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych (5 pkt),
  • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
  • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

 I.zakupu (wraz z instalacją)

1)  maszyn lub urządzeń do:

·      magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

·      przetwarzania produktów rolnych,

·      magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

·      przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2)  aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

3)  oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

4)  wdrożenia systemów zarządzania jakością;

II.budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

1)     budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

2)     budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,

3)     pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

III.przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

·      kosztorysów,

·      projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,

·      przygotowania biznesplanu,

·      sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska