2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    

 Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Bony na zakup usług B+R, usług wzorniczych, usług ochrony własności intelektualnej

PODDZIAŁANIE 1.2.3 BONY NA INNOWACJE


Planowane terminy naborów: II kw. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Beneficjenci: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Typy projektów:
A. mały bon na innowacje
B. duży bon na innowacje

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone w szczególności na zakup:
a) usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych,
b) usług w zakresie wzornictwa,
c) usług ochrony własności intelektualnej.

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w formie bonu jeden raz w ramach danego naboru.

Maksymalny poziom wsparcia:
90% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy,
80% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi,
70% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:
Mały bon na innowacje: 50 000 PLN
Duży bon na innowacje: 100 000 PLN


Dotacje dla MŚP na wykorzystanie wyników prac B+R do uruchomienia produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług

PODDZIAŁANIE 3.4.3 DOTACJE DLA MŚP – WCZESNA FAZA ROZWOJU


Planowane terminy naborów: VI kwartał 2016,  2018, 2019

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R.

Beneficjenci: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:
Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju (działalność prowadzona nie dłużej niż 24 miesiące):  10 000 000 PLN
Dotacje dla MŚP: 25 000 000 PLN

Poziom dotacji:
mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% kosztów kwalifikowalnych
średnie przedsiębiorstwa – 45% kosztów kwalifikowalnych
pozostali beneficjenci – 35% kosztów kwalifikowalnych


Dotacje na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (bez uruchomienia produkcji masowej)

 PODDZIAŁANIE 1.2.1 PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW

Planowane terminy naborów: II kwartał 2016, rok 2017, 2018, 2019, 2020

W ramach poddziałania wsparcie uzyskać mogą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej.

Beneficjenci:
- przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 
- konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: 
--- mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
--- jednostek naukowych 
--- uczelni, w tym spółek celowych uczelni 
--- organizacji pozarządowych 
--- instytucji otoczenia biznesu

Poziom dotacji:

badania przemysłowe: 
mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% kosztów kwalifikowanych
średnie przedsiębiorstwa – 60% kosztów kwalifikowanych
pozostali beneficjenci – 50% kosztów kwalifikowanych

eksperymentalne prace rozwojowe:
mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% kosztów kwalifikowanych
średnie przedsiębiorstwa – 35% kosztów kwalifikowanych
pozostali beneficjenci – 25% kosztów kwalifikowanych

studium wykonalności 
mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% kosztów kwalifikowanych
średnie przedsiębiorstwa – 60% kosztów kwalifikowanych
pozostali beneficjenci – 50% kosztów kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000 PLN 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 000 000 PLN 

Zakres inwestycji:

-- nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, 
-- przygotowanie prototypów doświadczalnych, 
-- tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, 
-- walidacja danego rozwiązania, 
-- uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej), 
-- wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej 
--przygotowanie zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika,
-- zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
-- zakup, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej,

-- doradztwo w zakresie ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Limity:
-- projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania
-- łączna wartość zadań w projekcie realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowanych 
-- dopuszczalne jest podwykonawstwo zlecone wyłącznie: organizacji badawczej, jednostce naukowej, uczelni, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego oraz posiadającemu siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub notyfikowanemu laboratorium (ujętemu w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadającym siedzibę na terytorium RP.


Dotacje na zakup aparatury badawczej w przedsiębiorstwach i infrastruktury centrów B+R

PODDZIAŁANIE 1.2.2 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

Planowane terminy naborów: II kwartał 2016, rok 2018

Zakres inwestycji:
- inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,
- inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych: uzupełniająco możliwe jest uzyskanie wsparcia w zakresie rozwoju kadr B+R, w tym poprzez zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie ubiegania się o status centrum badawczo-rozwojowego.

Beneficjenci:
- przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 
- konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

Poziom wsparcia:
mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% kosztów kwalifikowalnych
średnie przedsiębiorstwa – 45% kosztów kwalifikowalnych
pozostali beneficjenci – 35% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 
- infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach: 10 000 000 PLN 
- centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach: 25 000 000 PLN
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

PODDZIAŁANIE 1.1.1: BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA


Poddziałanie obejmuje finansowanie projektów B+R, od fazy badań do etapu prac rozwojowych. Wsparcie kierowane do przedsiębiorstw może służyć finansowaniu wydatków do etapu przygotowania pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R.

Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania.
Wsparciu nie podlega faza produkcji masowej i faza działalności handlowej.

Dofinansowanie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, tj.:
a) wprowadzenia wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej (rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu);
b) udzielenia licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
c) sprzedaży praw do wyników badań lub prac i wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 2 mln zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 50 mln euro

Maksymalna wartość dofinansowania:
-20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,  
-15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe.

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej.

Poziom wsparcia:

-100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań podstawowych;
-50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;
-25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;
-50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku studiów wykonalności.

W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy ulega zwiększeniu o:
1) +10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców;
2) +20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;
3) +15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
a) projekt obejmuje współpracę między:
– przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden ma status MSP, lub współpraca     ma charakter międzynarodowy, lub
– przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową,
b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (podczas konferencji technicznych lub naukowych, w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych, za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych wyników badań lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego).

Koszty kwalifikowane:
1) Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych)
2) Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
-koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
-koszty budynków i gruntów (wyłącznie: dzierżawa lub wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków)
3) Pozostałe koszty operacyjne m.in.koszty materiałów, środków eksploatacyjnych ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.


Bony dla MŚP na zakup usługi badawczo-rozwojowej

PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP


Typy projektów:
W ramach Poddziałania udzielane będzie wsparcie na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:
a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;
b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Usługa badawczo-rozwojowa może dotyczyć innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b).

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 60.000 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 400.000 zł

Poziom wsparcia:
-mikro i małe przedsiębiorstwa – 80% kosztów kwalifikowanych
-średnie przedsiębiorstwa – 70% kosztów kwalifikowanych

Wartość dotacji:
-mikro i małe przedsiębiorstwa: od 48.000 do 320.000 zł
-średnie przedsiębiorstwa:  od 42.000 do 280.000 zł

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualna lista ww. jednostek naukowych opublikowana została w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014 , poz. 38).

 


Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (dotacja do 20 mln na komponent inwestycyjny)

PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

Kwota wsparcia:
-Eksperymentalne prace rozwojowe dofinansowanie - Maksimum  450 tys. PLN
-Część doradcza dofinansowanie: - Maksimum  500 tys. PLN

Intensywność wsparcia:
- Na eksperymentalne prace rozwojowe – max 45% kosztów kwalifikowanych
- Na część doradczą – max 50% kosztów kwalifikowanych
- Na część inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN
Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR
Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln PLN, w tym:
-Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln PLN
-Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln PLN

Beneficjent:
Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przedmiotem projektu mogą być wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Prace B+R musi cechować możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju znane na świecie nie dłużej niż 5 lat.
Przedmiotem dofinansowania mogą być eksperymentalne prace rozwojowe, doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R oraz wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R. Elementem projektu może być również opracowanie projektu wzorniczego.
W ramach części badawczej kwalifikowane są koszty eksperymentalnych prac rozwojowych (koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.
W ramach części projektu dotyczącej doradztwa kwalifikowane są koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców.
W ramach części inwestycyjnej projektu kwalifikowane są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

Uwaga:

Wnioskodawca musi przedstawić informacje dotyczące zakresu i terminu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, zakresu prac wykonanych samodzielnie lub zleconych zewnętrznym podmiotom, rodzajów i poziomu wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami.
Wnioskodawca musi przedstawić kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie prac B+R (np. kopie umów z wykonawcami, kopie dokumentów księgowych).
Wnioskodawca musi także określić i opisać wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach firmy, sposób zabezpieczenia praw własności intelektualnej.


Kredyt z umorzeniem – wsparcie inwestycji w celu wdrożenia wyników prac B+R

PODDZIAŁANIE 3.2.2 – KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE


Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma wsparcia: Kredyt komercyjny częściowo umarzalny
Wartość kredytu: do 75% wartości inwestycji
Maksymalna kwota premii technologicznej (wsparcie bezzwrotne na umorzenie kredytu) może wynieść - 6 mln zł.

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla Małopolski premia technologiczna może stanowić:
•Mikro i małe przedsiębiorstwa 55% wartości kosztów kwalifikowalnych
•Średnie przedsiębiorstwa 45% wartości kosztów kwalifikowalnych

Wsparcie można przeznaczyć na zakup lub wdrożenie własnej - nowej technologii o innowacyjnym charakterze stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania towarów, procesów lub usług, które będą nowe lub znacząco ulepszone w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP.
Przez nową technologię należy rozumieć opracowane i już posiadane wyniki prac rozwojowych lub wyniki badań przemysłowych, co oznacza, że Kredyt na innowacje technologiczne wspiera proces wdrażania technologii, a nie ich opracowywanie.

Okres trwałości inwestycji: 3 lata

Koszty kwalifikowane:
1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego)
Łączna wartość wydatków na zakup nieruchomości i kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków.
2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;
6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska