2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> DOTACJE DLA FIRM -> Kredyty i pożyczki, dotacje ZUS

Pożyczki z MARR - Małopolski Fundusz Pożyczkowy

POŻYCZKI NA START I ROZWÓJ DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM DO 400 TYS. ZŁ

Kwota pożyczki: od 10 tys. zł do 400 tys. zł.

Pożyczka dla  mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

Przeznaczenie pożyczki: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej; (ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym).

Warunki udzielanych pożyczek:
• na okres 60 miesięcy;
• z możliwością skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału;
• oprocentowanie: od 3,16% w skali roku (dla rozpoczynających działalność do 6,75% w skali roku), (oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi  nt. ustalania stóp referencyjnych);
• wymagane: 20% wkładu własnego;
• za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: 1% kwoty pożyczki - jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, lub 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące;
• zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zabezpieczenie może mieć formę: hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelewu (cesji) wierzytelności, gwarancji bankowej, kaucji lub blokady środków na rachunku bankowym. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie przedsiębiorcom na etapie ich powstawania, wczesnej działalności lub przy rozszerzeniu działalności przedsiębiorcy i wyłącznie na działania, które zostaną uznane za gospodarczo rentowne przez Komisję do spraw Pożyczek. Przez wczesny etap działalności należy rozumieć okres nie dłuższy niż 24 miesiące od daty zarejestrowania przedsiębiorcy.


POŻYCZKI NA ROZWÓJ I PROWADZENIE FIRMY DLA MIKRO I MAŁYCH FIRM DO  250 TYS. ZŁ

Pożyczka dla mikro i małych firm z terenu województwa małopolskiego.

Kwota pożyczki: maksymalnie 250 tys. zł.

Warunki udzielanych pożyczek:
• na okres 60 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
• oprocentowanie od 2,76 % w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) - oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi  nt. ustalania stóp referencyjnych
• wymagane 20% wkładu własnego
• za udzielenie pożyczki pobierana jednorazowa prowizja:1% kwoty pożyczki, jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące
• zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osób fizycznych lub prawnych, zastawu rejestrowego na maszynach, urządzeniach, pojazdach itp., hipoteki na nieruchomości.

Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.
Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym. Pożyczki z "Fundacji Rozwoju Regionu Rabka"


FUNDUSZ POŻYCZKOWY - ROZWÓJ TURYSTYKI W MAŁOPOLSCE


Oferta dla mikroprzedsiębiorców działających w branży: gastronomicznej, turystycznej, rekreacji, sportu i wypoczynku na terenie Małopolski

•maksymalna wysokość pożyczki - 250 000 zł
•oprocentowanie: 4%   (dla starterów - 6%)
•bez opłat dodatkowych, marż i prowizji
•okres spłaty: max 5 lat
•możliwość karencji do 6 miesięcy

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na następujące cele:
1.zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
2.zakup nieruchomości,
3.zakup maszyn i środków transportu,
4.zakup materiałów produkcyjnych,
5.budowę lub adaptację obiektów budowlanych,
6.remont lub modernizację środków trwałych,
7.zakup nowych technologii, patentów lub licencji,
8.zakup oprogramowania,
9.zakup i wytwarzanie środków trwałych,
10.zakup usług,
11.zakup środków obrotowych,
12.pokrycie kosztów bieżących działalności.

Oferta dotyczy mikroprzedsiębiorców, posiadających siedzibę główną lub oddział na terenie Województwa Małopolskiego jedynie na działalność w obszarze turystyki, gastronomii, rekreacji i sportu (Grupa PKD Polska Klasyfikacja Działalności rok 2007: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 56.1, 56.2, 56.3, 77.21, 79.1, 79.9, 93.1, 93.2 oraz klasa PKD 91.03, a także inne PKD odpowiadające ww. obszarom.

Pożyczkę otrzymać może wyłącznie przedsiębiorca, który jest na etapie powstawania, wczesnej działalności, lub przy rozszerzaniu działalności.


FUNDUSZ POŻYCZKOWY - NOWE INWESTYCJE W MAŁOPOLSCE

•Maksymalna wysokość pożyczki - 250 000 zł
•Oprocentowanie: 5%, (dla starterów - 7%)
•Bez opłat dodatkowych, marż i prowizji
•Okres spłaty: max 5 lat
•Możliwość karencji do 6 miesięcy

Oferta dotyczy mikroprzedsiębiorców, posiadających siedzibę główną lub oddział na terenie Województwa Małopolskiego na sfinansowanie nowej inwestycji.

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie sfinansowanie nowej inwestycji, poprzez :

1.zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
2.zakup nieruchomości,
3.zakup maszyn i środków transportu,
4.budowę lub adaptację obiektów budowlanych,
5.remont lub modernizację środków trwałych,
6.zakup nowych technologii, patentów lub licencji,
7.zakup oprogramowania,
8.zakup i wytwarzanie środków trwałych.

Pożyczka nie może zostać przeznaczona na:
1)spłatę kredytów i innych pożyczek,
2)zakup środków obrotowych i materiałów produkcyjnych,
3)pokrycie kosztów bieżących działalności

Pożyczka udzielana jest na nową inwestycję – tzn. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa.

Pożyczkę otrzymać może wyłącznie przedsiębiorca, który jest na etapie powstawania, wczesnej działalności, lub przy rozszerzaniu działalności.

Informacje dotyczące pożyczek można uzyskać:
Biuro FRRR w Rabce-Zdroju, ul.Orkana 16 B, tel. 18 26 777 39, 889 875 721Pożyczka z umorzeniem WFOŚIGW w Krakowie

POŻYCZKA Z UMORZENIEM NA INSTALACJE WYKORZYSTUJĄCE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Terminy naborów: nabory prowadzone są  w trybie ciągłym od stycznia do września 2016

Maksymalna kwota pożyczki dla instalacji fotowoltaicznej wynosi 4878 PLN/1kW mocy instalacji.

Pożyczka przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, gospodarstw rolnych, innych instytucji i organizacji oraz osób fizycznych.

Pożyczkę można wykorzystać na sfinansowanie następujących instalacji: panele fotowoltaiczne (na potrzeby własne – nie na sprzedaż), kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, elektrownie wodne.
Pożyczka z umorzeniem z udzielana jest na okres 2-10 lat.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 3,6% rocznie.

O częściowe umorzenie pożyczki do wysokości 40% ubiegać się można pod warunkiem terminowej spłaty rat pożyczki oraz po spłacie minimum 50% pożyczonego kapitału orazczęśc odsetek w równowartości 10% pożyczonego kapitału w przypadku realizacji zadań dotyczących inwestycji związanych z produkcją na własne potrzeby.

Maksymalne możliwe umorzenie nie może przekroczyć 750.000,00 zł.Bezzwrotne wsparcie finansowe ZUS

PREWENCJA WYPADKOWA

Forma wsparcia: wsparcie bezzwrotne

Beneficjenci: płatnicy składek, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenia wypadkowe

Załączniki wymagane do złożenia wniosku:

-Dokumentacja zdjęciowa, przedstawiająca stanowiska pracy, których projekt będzie dotyczył - stan przed inwestycją

-Wyniki pomiarów  czynników szkodliwych w środowisku pracy, wykonanych przed inwestycją, oraz prognozę ich zmian w wyniku realizacji inwestycji. Pomiary powinny zostać wykonane przez akredytowane laboratoria. Wykaz akredytowanych laboratoriów znajduje się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl.

Typy projektów:
- inwestycyjne – w zakresie bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych)
- doradcze – zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp
- inwestycyjno-doradcze – łączące działania inwestycyjne i doradcze

Nie podlegają dofinansowaniu:
działania związane ze szkoleniami oraz działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również działania dotyczące zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.


 Przykładowe działania w projektach inwestycyjnych:
1. Zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących itp.).
2. Zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.).
3. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp., odnoszących się bez -pośrednio do maszyn).
4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn).
5. Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach.
6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi itp.
7. Zakup i instalacja kabin oraz obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych.
8. Zakup i instalacja wyrobów oraz ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów, itp.).
9. Zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej.
10. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających oraz uzdatniających powietrze (np. filtrów, filtropochłaniaczy itp.).
11. Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudów, okapów, ssawek itp.).
12. Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej.
13. Zakup i instalacja maszyn oraz urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, takich jak np.: podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być wyższy niż 50 000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych.
14. Zakup i instalacja urządzeń (bez własnego napędu / nie-samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np. ręcznych wózków paletowych, wózków magazynowych, ręcznych wózków platformowych dwunożycowych, wciągników i żurawików do 450 kg.
15. Zakup i instalacja wózków jezdniowych podnośnikowych i  innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie 14, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być wyższy niż 50 000 zł.
16. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
17. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).
18. Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Procentowy poziom wsparcia i maksymalna kwota wsparcia:

Rodzaj przedsiębiorstwa

Procent inwestycji

podlegający

dofinansowaniu

Maksymalna kwota

dofinansowania dla projektów

Doradczych (w zł)

Inwestycyjnych (w zł)

Inwestycyjno-doradczych (w zł)

Mikro

90%

40.000

100.000

140.000

Małe

80%

60.000

150.000

210.000

Średnie

60%

80.000

260.000

340.000

Duże

20%

100.000

400.000

500.000

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska