2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> DOTACJE DLA JST -> Dotacje na tereny wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH

Wsparcie dla operacji realizowanych w miejscowościach, należących do:
-- gminy wiejskiej lub
-- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (lub 200  tys. mieszkańców w przypadku inwestycji w targowiska i obiekty promujące lokalne produkty), lub
-- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (lub 200  tys. mieszkańców w przypadku inwestycji w targowiska i obiekty promujące lokalne produkty),

 
1. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii – typy operacji:

a) Gospodarka wodno-ściekowa:
Wysokość wsparcia: do 2 mln zł
Poziom wsparcia: 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 1 mln euro.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

- koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych (np. oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków);
- koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

b) Budowa i modernizacja dróg lokalnych:
Termin ogłoszenia naboru wniosków: sierpień 2015r.

Wysokość wsparcia: do 3 mln zł
Poziom wsparcia: 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 1 mln euro.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
- koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
- koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

2. Wsparcie badań i inwestycji związanych w utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej – typy operacji:

a) Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, w tym:
- odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych,
-zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.
Wysokość wsparcia: do 500 tys. zł, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania 2a i 3a.
Poziom wsparcia: 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 1 mln euro.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

- koszty zakupu, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
- koszty prac konserwatorskich lub restauratorskich;
- koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

3. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury – typy operacji:

a)inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej:
Wspierane będą tylko operacje realizowane w miejscowościach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.
Wysokość wsparcia: do 500 tys. zł, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałań 2a i 3a
Poziom wsparcia: 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 1 mln euro.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
- koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
- koszty związane z kształtowaniem przestrzeni;
- koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

b)inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów:

Wspierane będą tylko inwestycje w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców.
Wysokość wsparcia: od 1 mln zł
Poziom wsparcia: 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 1 mln euro.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
- koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
- koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.


Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

DZIAŁANIE 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH

Planowane nabory: III kwartal 2016, rok 2017

Typy projektów:
A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Typy projektów mogą być łączone.

Maksymalny poziom wsparcia:
65% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
typy projektów A, B, C, D – 250 000 PLN
typy projektów E, F – 100 000 PLN

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska