2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> DOTACJE DLA JST -> Dotacje na inwestycje prośrodowiskowe

 Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE 4.1.1  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH


Planowane nabory: IV kwartał 2016, rok 2019

Typy projektów inwestycyjnych:
A. wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
B. wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
C. wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych
D. projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej

Beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, jednostki naukowe, uczelnie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej:
instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji wykorzystujących energię geotermalną, pomp ciepła, małych elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, instalacji wykorzysujących biomasę, instalacji wykorzystujących biogaz.
Wytwarzana energia elektryczna, może ona być wykorzystywana na potrzeby własne, jak również odsprzedawana do sieci. W przypadku tego rodzaju inwestycji dofinansowanie będzie mogło obejmować również przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci.
Realizowane będą mogły być też inwestycje w zakresie wytwarzania ze źródeł odnawialnych energii w wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku tego rodzaju inwestycji wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza.

Wsparcie będzie skierowane na jednostki o mniejszej mocy wytwarzania:
- energia wodna – do 5 MWe,
- energia wiatru – do 5 MWe,
- energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
- energia geotermalna – do 2 MWth,
- energia biogazu – do 1 MWe,
- energia biomasy – do 5 MWth/MWe,
- energia w kogeneracji – do 1 MW.

Maksymalny poziom wsparcia 60%  kosztów kwalifikowalnych– w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze inwestycji do wsparcia będzie koncepcja opłacalności, czyli najlepszego stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie np. 1MWh energii lub 1MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy danej instalacji. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2).


PODDZIAŁANIE 4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SPR

Planowane nabory: II kwartał 2016, rok 2019

Beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, jednostki naukowe, uczelnie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Zakres inwestycji:
a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących;
c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
d) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
e) instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej. Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii będą otrzymywały wyższą punktację podczas oceny (np. pompy ciepła).

Maksymalny poziom wsparcia 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Preferowane będą projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty
zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.


 Dofinansowanie wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych

PODDZIAŁANIE 4.4.2 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – SPR

Planowane nabory: rok 2017, rok 2019

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do egzekwowania od odbiorców końcowych wykonania obowiązku likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej.

Beneficjentem przyznawanej pomocy byłyby jednostki samorządu terytorialnego, jednak odbiorcami końcowymi projektu byliby m.in. mieszkańcy, osoby prawne. Wprowadzenie odrębnej procedury polegałoby na uwzględnieniu możliwości rozliczania wszelkich prac zrealizowanych bezpośrednio przez odbiorców końcowych projektu w oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby trzecie rachunki.

Dotacja na nowe urządzenie grzewcze: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 PLN

 


PODDZIAŁANIE 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) – SPR

Planowane nabory: rok 2017, rok 2019

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe.

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej.

Beneficjentem przyznawanej pomocy byłyby jednostki samorządu terytorialnego, jednak odbiorcami końcowymi projektu byliby m.in. mieszkańcy, osoby prawne. Wprowadzenie odrębnej procedury polegałoby na uwzględnieniu możliwości rozliczania wszelkich prac zrealizowanych bezpośrednio przez odbiorców końcowych projektu w oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby trzecie rachunki.

Maksymalny poziom wsparcia - zostanie podany w ogłoszeniu o naborze wniosków

Dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 PLN


Wsparcie inwestycji w ramach infrastruktury komunalnej

PODDZIAŁANIE 5.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA – SPR

Planowane nabory: IV kwartał 2016, rok 2019

W ramach poddziałania planowane jest wspieranie budowy / rozbudowy / przebudowy infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków. Finansowana będzie zarówno budowa nowej infrastruktury, jak i modernizacja istniejących już obiektów. Podstawą do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych i ujęcie projektu w aglomeracji pomiędzy 2 000 a 10 000 RLM.

Obszarem wspieranym będzie także gospodarka osadami ściekowymi, w celu innego ich zagospodarowania niż składowanie (np. wsparcie technologii, instalacji do odwadniania osadów ściekowych).

Interwencją będą objęte projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury wodociągowej, ale ich realizacja będzie możliwa wyłącznie w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową. Oznacza to, iż inwestycje te będą musiały być realizowane w projektach łącznie z zakresem dotyczącym systemu kanalizacyjnego (projekty kompleksowe) lub indywidualnie, gdy na danym terenie gospodarka ściekowa została w pełni uregulowana.

Typy projektów:
A. budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
B. budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie osadów ściekowych
C. budowa, rozbudowa, przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę
Maksymalny poziom wsparcia zostanie ustalony w regulaminie konkursuProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH

Wsparcie dla operacji realizowanych w miejscowościach, należących do:
-- gminy wiejskiej lub
-- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (lub 200  tys. mieszkańców w przypadku inwestycji w targowiska i obiekty promujące lokalne produkty), lub
-- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (lub 200  tys. mieszkańców w przypadku inwestycji w targowiska i obiekty promujące lokalne produkty),

 
Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energiiGospodarka wodno-ściekowa:
Wysokość wsparcia: do 2 mln zł
Poziom wsparcia: 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 1 mln euro.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

- koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych (np. oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków);
- koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska