2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> DOTACJE DLA JST -> Dotacje na infrastrukturę drogową

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
 

PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH

Wsparcie dla operacji realizowanych w miejscowościach, należących do:
-- gminy wiejskiej lub
-- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (lub 200  tys. mieszkańców w przypadku inwestycji w targowiska i obiekty promujące lokalne produkty), lub
-- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (lub 200  tys. mieszkańców w przypadku inwestycji w targowiska i obiekty promujące lokalne produkty),

 
Budowa i modernizacja dróg lokalnych:
Termin ogłoszenia naboru wniosków: sierpień 2015r.

Wysokość wsparcia: do 3 mln zł
Poziom wsparcia: 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 1 mln euro.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
- koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
- koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.


Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

PODDZIAŁANIE 7.1.3 DROGI SUBREGIONALNE – SPR

Planowane nabory: III kwartał 2016, rok 2018

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:
- budowy i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
- budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. mostów, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu subregionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowane na obszarze objętym SPR.

Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Maksymalny poziom wsparcia: 75% kosztów kwalifikowalnych

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska