2018-12-19     Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    
Strona główna -> DOTACJE DLA JST -> Dotacje na zabytki, rewitalizacje miast

 Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

PODDZIAŁANIE 6.1.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Przewidywany termin naborów: I kwartał 2016

Beneficjenci:
jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, szkoły, uczelnie, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, administracja rządowa, parki narodowe.

Zakres inwestycji:
- prace konserwatorskie, restauratorskie, prace zabezpieczające przed zniszczeniem oraz roboty budowlane prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego lub inwentarzy muzealnych
- pielęgnacja, konserwacja oraz restauracja zabytkowych parków i ogrodów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego
- prace konserwatorskie, restauratorskie oraz zabezpieczające przed zniszczeniem, prowadzone przy zabytkach ruchomych (wyłącznie jako część szerszego projektu)
- cykliczne wystawy
- promocja szlaków kulturowych (wyłącznie jako część szerszego projektu)
- prace w otoczeniu zabytku (np. wprowadzenie elementów małej architektury, oświetlenia)

Poziom wsparcia: 70% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN
Maksymalna kwota wsparcia: 8 000 000 PLN


PODDZIAŁANIE 11.1.2 REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH

Planowane nabory: 2017 rok

Interwencja w ramach poddziałania przeprowadzona zostanie w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w przypadku mniejszych miast – obszar miejskich układów przestrzennych wpisanych do rejestru zabytków

Wspierane będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.:

A.przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
• placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
• obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
• obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
• obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;

B.budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury;
Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8.000.000 PLN.

C.działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);

D.zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);

E.modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym.

F.modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy).

Projekty z zakresu mieszkalnictwa w zakresie modernizacji energetycznej budynków muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym. Jeżeli to wynika z audytu energetycznego – możliwa jest ingerencja w substancję budynku w szerszym zakresie niż przywołany powyżej.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest uzgodnienie LPR  (Lokalnego Programu Rewitalizacji) przez właściwą gminę z Instytucją Zarządzającą RPO WM 2014-2020. Lista projektów w uzgodnionym LPR musi zawierać co najmniej jeden projekt w ramach typu projektu A, B lub C.

Maksymalny poziom wsparcia:

65% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
typy projektów A, B, C, D – 500 000 PLN
typy projektów E, F – 100 000 PLN


DZIAŁANIE 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

Planowane nabory: 2017 rok

Typy projektów:
A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Typy projektów mogą być łączone.

Maksymalny poziom wsparcia:
65% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
typy projektów A, B, C, D – 500 000 PLN
typy projektów E, F – 100 000 PLN

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska